ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (hierna: de voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes tot

verkoop gedaan door en/of overeenkomsten tot koop en verkoop besloten door Best Fresh Together als verkoopster.

Onder (offertes voor) overeenkomsten van koop en verkoop worden begrepen alle (offertes voor) clausules in

overeenkomsten strekken tot overdracht van eigendom.

2. Afwijkende bedingen – waaronder begrepen (algemene) voorwaarden van kopers- zijn slechts van toepassing indien

en voor zover Best Fresh Together die toepasselijkheid uitdrukkelijk en schriftelijk – waaronder begrepen per telefax

– heeft aanvaard. Een dergelijke aanvaarding geldt steeds slechts voor één offerte en/of één overeenkomst.

Artikel 2 - Aanbiedingen

1. (Zowel mondelinge als schriftelijke) offertes gedaan door Best Fresh Together zijn vrijblijvend en houden slechts een

uitnodiging in tot het plaatsen van een order. Een overeenkomst tussen Best Fresh Together en een koper komt eerst

tot stand doordat Best Fresh Together die order uitdrukkelijk heeft aanvaard.

2. De door ons in onze website, webwinkel of in drukwerk verstrekte gegevens zoals afbeeldingen, samenstellingen,

gewichten e.d. zijn niet bindend.

Artikel 3 - Wijzigingen

1. Wijzigingen in of annulering van een gesloten overeenkomst behoeft de schriftelijke instemming van beide partijen,

tenzij in het hierna volgende anders is bepaald. Onverminderd het bepaalde in de navolgende artikelen is de partij die

de overeenkomst wenst te wijzigen of te annuleren gehouden alle transactieschade voortvloeiende uit de wijziging of

annulering alsmede de daarmee samenhangende kosten aan de wederpartij te vergoeden.

Artikel 4 – Levering en risico-overgang

1. Tenzij anders overeengekomen, vindt de levering van de goederen plaats vanuit een door Best Fresh Together te

bepalen plaats.

2. Het verkochte is voor rekening en risico van de koper vanaf het moment van levering. Dit geldt ook in het geval de

afnemer ons heeft verzocht de producten af te leveren op een moment dat (een vertegenwoordiger) van de afnemer

niet aanwezig is. Tevens geldt dit indien de afnemer Best Fresh Together in verband met zijn afwezigheid een

toegangssleutel heeft verstrekt waarmee Best Fresh Together zich toegang heeft verschaft om de producten te kunnen

afleveren.

3. Indien op verzoek van koper de aflevering elders dan aan de door Best Fresh Together bepaalde plaats geschiedt, is

het vervoer van de door Best Fresh Together bepaalde plaats naar de plaats van aflevering voor rekening van koper.

4. Indien het verkochte op het overeengekomen tijdstip van levering voor levering gereed staat maar om redenen die niet

voor risico van Best Fresh Together komen, niet afgeleverd kan worden, geldt als levering de schriftelijke mededeling

van Best Fresh Together dat de goederen voor aflevering gereed staan. Vanaf dat moment zijn alle kosten die Best

Fresh Together in verband met de opslag van de goederen maakt voor rekening van koper. De kosten verbonden aan

de opslag bedragen minimaal 15% van de overeengekomen verkoopprijs.

Indien koper de goederen vervolgens niet binnen een door Best Fresh Together te bepalen aantal dagen in ontvangst

neemt, heeft Best Fresh Together het recht de overeenkomst te ontbinden en de daardoor geleden schade op koper te

verhalen.

Artikel 5 – Leveringstermijnen

1. Ten aanzien van de overeengekomen tijden van levering geldt, dat deze slechts bij benadering kunnen worden

opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de overeengekomen tijden van de levering zoveel mogelijk na te

komen is Best Fresh Together nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van enige overschrijding daarvan.

2. Zodanige overschrijding geeft koper niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of betaling der goederen

te weigeren, noch verplicht dit Best Fresh Together tot enigerlei vergoeding aan koper, noch tot levering uit voorraad,

indien gekocht is op aanvoer van derden.

3. Eerst indien de leveringstermijn met meer dan 60 dagen is overschreden kan koper hetzij Best Fresh Together een

nadere termijn van 30 dagen stellen, waarbinnen de goederen alsnog afgeleverd dienen te worden, hetzij de

overeenkomst schriftelijk annuleren. Worden de goederen binnen de nadere termijn van 30 dagen niet afgeleverd,

dan is de betreffende overeenkomst van rechtswege ontbonden. In geen van de in dit artikel omschreven gevallen is

Best Fresh Together gehouden tot enige schadevergoeding.

4. In het geval van overmacht aan de zijde van Best Fresh Together levering of tijdige levering verhindert, heeft Best

Fresh Together het recht de overeenkomst te annuleren, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 6 – Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die niet aan de schuld van Best Fresh Together is te wijten en

evenmin voor haar risico komt en die de nakoming van de verplichtingen van Best Fresh Together verhindert of

zodanig bemoeilijkt dat nakoming redelijkerwijs niet meer van haar kan worden gevergd, daaronder begrepen oorlog,

oorlogsgevaar, vijandelijkheden, mobilisatie, oproer, brand, explosie, storm, vorst, overstroming, staking,

bedrijfsbezetting, uitsluiting, bedrijfsstoring, ziekte van personeel, transportmoeilijkheden, uitvoer-, invoer- of

doorvoerverboden, andere wettelijke belemmeringen in binnen- of buitenland, storing in de energievoorziening en

niet, niet tijdig of niet behoorlijke levering door leveranciers, ongeacht of de desbetreffende omstandigheden op enig

moment was te voorzien.

Artikel 7 – Eigendom

1. Onverminderd het overige in de betreffende overeenkomst bepaalde blijven, tot het moment van betaling van alle

vorderingen uit welke hoofde dan ook door koper aan Best Fresh Together verschuldigd, met inbegrip van rente en

kosten –en ingeval in rekening-courant wordt geleverd, tot op het moment van vereffening van het eventueel ten

gunste van Best Fresh Together komende saldo – alle door Best Fresh Together aan koper geleverde goederen haar

eigendom.

2. Koper is alvorens de in het vorige lid bedoelde volledige betaling c.q. vereffening heeft plaatsgevonden niet bevoegd

de goederen aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen, één en ander met uitzondering van niet –

fiduciaire eigendomsoverdracht indien en voorzover deze overdracht past in de normale uitoefening van zijn bedrijf of

beroep. Bij overtreding hiervan, alsmede in het geval van gehele of gedeeltelijke toepasselijkheid van art. 12 lid 4 van

de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden heeft Best Fresh Together het recht om alle door haar geleverde

goederen, zonder dat enige machtiging van koper of de rechter daartoe is vereist, zelf terug te nemen of terug te doen

halen van de plaats waar de goederen zich bevinden.

Artikel 8 – Reclames

1. Indien afmeting of hoeveelheid van de aan de koper geleverde goederen niet voldoet aan het overeengekomen kan hij,

indien dit verse goederen betreft, tot uiterlijk 12 uur en indien het diepgevroren of houdbare producten betreft tot

uiterlijk 24 uur na aflevering van de desbetreffende goederen schriftelijk onder opgave van redenen bij Best Fresh

Together reclameren. Indien koper binnen de in de vorige volzin genoemde termijnen heeft gereclameerd en de

kwaliteit van het verkochte niet voldoet aan het overeengekomene heeft Best Fresh Together de keuze, hetzij de

goederen terug te nemen en dan de overeenkomst te annuleren zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn,

ofwel vervangende goederen te leveren die wel de overeengekomen kwaliteit bezitten, hetzij een naar haar oordeel, de

mindere kwaliteit in aanmerking genomen, redelijke korting op de koopprijs te verlenen.

2. Indien koper reclameert als in het voorgaande lid bedoeld, is hij verplicht Best Fresh Together in de gelegenheid te

stellen de goederen te (doen) inspecteren om de – beweerdelijk veranderde – kwaliteit vast te stellen. De kosten van

deze inspectie zijn voor rekening koper indien uitslag van de inspectie is dat zijn reclame ongegrond was.

Artikel 9 – Garantie en aansprakelijkheid

1. Behoudens het bepaalde in art. 8 is Best Fresh Together niet tot enige garantie van de deugdelijkheid van de geleverde

goederen gehouden.

2. Onverminderd het bepaalde in art. 8 zijn Best Fresh Together noch derden die Best Fresh Together bij de uitvoering

van de overeenkomst gebruikt (hierna: derden) aansprakelijk jegens koper voor vergoeding van enige schade,

transactie- of gevolgschade, aan personen of goederen toegebracht door in of in verband met de uitvoering van de

overeenkomst of door of in verband met het verkochte of het gebruik daarvan. Indien Best Fresh Together of enige

derde ondanks het vorenstaande jegens koper aansprakelijk is op grond van bepalingen van dwingend recht, is Best

Fresh Together respectievelijk die derde slechts aansprakelijk voor de vergoeding van de transactieschade en met

name niet voor de vergoeding van gevolgschade. Indien Best Fresh Together of enige derde op grond van de vorige

volzin tot enige vergoeding van schade gehouden is, is Best Fresh Together respectievelijk die derde niet

aansprakelijk voor schade die de verkoopprijs van het geleverde te boven gaat.

Artikel 10 – Vrijwaring

1. Koper vrijwaart Best Fresh Together en derden voor alle aanspraken tot vergoeding van schade, transactieschade dan

wel gevolgschade, aan personen of goederen toegebracht door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst

of door in verband met het verkochte of het gebruik daarvan.

Artikel 11 – Prijs

1. De door Best Fresh Together genoemde verkoopprijs is gebaseerd op haar inkoopprijs en andere kostenfactoren.

Wanneer één van deze prijsbestanddelen na de bevestiging van de order van koper, maar voorafgaand aan de levering

van de goederen wordt verhoogd, heeft Best Fresh Together het recht die verhoging aan de koper door te berekenen.

2. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het in lid 1 van dit artikel bepaalde is zulks in het bijzonder van

toepassing op wijzigingen van in- en uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de

orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta waarin

Best Fresh Together eventueel de goederen van haar leverancier heeft gekocht.

3. Indien nadat de overeenkomst tot stand is gekomen deze door Best Fresh Together en koper wordt gewijzigd en/of

aangevuld zodanig dat de verplichtingen van Best Fresh Together worden gewijzigd en/of aangevuld, is Best Fresh

Together bevoegd de verkoopprijs met een door haar vast te stellen redelijk bedrag te verhogen. Indien Best Fresh

Together aldus de prijs verhoogt, is zij verplicht dit uiterlijk op de veertiende dag na de dag dat de overeenkomst is

gewijzigd en/of aangevuld schriftelijk en onder opgave van de verhoogde verkoopprijs aan koper mede te delen.

Artikel 12 – Hoeveelheden / Afwijkingen

1. Door de afnemer bestelde hoeveelheden worden door Best Fresh Together automatisch aangepast aan de door haar

gehanteerde minimum hoeveelheden / verpakkingseenheden met inachtneming van toegestane afwijkingen

2. Bij levering van vlees, vleeswaren, kip, wild, gevogelte, vis, aardappelen, groente, fruit alsmede kaas en andere

zuivelproducten, is een afwijking toegestaan op het bestelde gewicht.

Artikel 13 – Betalingsvoorwaarden

1. Betaling van de facturen van Best Fresh Together dient te geschieden middels automatische incasso met een

krediettermijn van 7 dagen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk en/of elektronisch anders is overeengekomen

2. Betaling door storting of overschrijving op een bank- of girorekening wordt geacht te zijn geschied zodra het

desbetreffende bedrag op de bank- of girorekening van Best Fresh Together is bijgeschreven. Alle kosten verbonden

aan betaling door storting of overschrijving op een bank- of girorekening zijn voor rekening van de koper.

3. Koper is niet bevoegd de betaling van het door hem verschuldigde op te schorten op grond dat Best Fresh Together

enige verplichting uit hoofde van welke overeenkomst ook jegens hem niet is nagekomen.

4. Elke overeenkomst van koop en verkoop door Best Fresh Together wordt aangegaan onder de ontbindende

voorwaarde, dat de betrokken koper op grond van door Best Fresh Together in te winnen inlichtingen naar het oordeel

van Best Fresh Together voldoende kredietwaardig blijkt.

5. Bij de uitvoering van een gesloten overeenkomst is Best Fresh Together gerechtigd de nakoming van haar

verplichtingen op te schorten, totdat de betrokken koper op verzoek en ten genoegen van Best Fresh Together

zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van die overeenkomst.

6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het een koper niet toegestaan de verkoopprijs te compenseren met één

of meer vorderingen die hij op Best Fresh Together mocht hebben.

7. Indien een koper enig bedrag dat hij aan Best Fresh Together verschuldigd is niet tijdig betaalt, is hij in gebreke,

zonder dat daartoe enige ingebrekestelling door Best Fresh Together nodig is. Wanneer een koper in gebreke is, is hij

over het door hem aan Best Fresh Together verschuldigde bedrag de wettelijke rente voor handelstransacties

verschuldigd, gelijk aan het vaste tarief van 7% per jaar vermeerderd met het op de vervaldag geldende variabele

tarief van de Europese Centrale Bank voor de basis herfinancieringsrente, te rekenen vanaf de datum waarop de

betaling had dienen plaats te vinden tot de datum van algehele voldoening.

8. Indien de overeengekomen betalingstermijn is overschreden, is Best Fresh Together bevoegd om de aan incasso van

de koopprijs verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan haar koper in rekening te brengen

indien zij voor het innen van de vordering gebruik maakt van daartoe geëigende personen of instellingen. Best Fresh

Together heeft in dat geval de keuze, hetzij de werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen, hetzij een gefixeerd

bedrag van 15% van de verkoopprijs van de geleverde- respectievelijk het door haar te incasseren bedrag – in

rekening te brengen.

Artikel 14 – Wanprestatie van de koper

1. Indien een koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige

andere met hem gesloten overeenkomst voortvloeit, alsmede indien hij in staat van faillissement wordt verklaard c.q.

zijn faillissement is aangevraagd dan wel zelve surséance van betaling of zijn faillissement aanvraagt, of besluit tot of

overgaat tot (al dan niet gedeeltelijke) stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, alsmede indien ten laste van een koper

enig executoriaal beslag wordt gelegd, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Best Fresh

Together het recht, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, te harer keuze, al

dan niet in combinatie:

a. de uitvoering van enige, meerdere of alle verplichtingen harerzijds ten

opzichte van die koper, uit welke hoofde dan ook, op te schorten en/of

b. ook al was anders overeengekomen, voor iedere uitvoering harerzijds van

enige verplichting contante betaling te vorderen en/of

c. de overeenkomsten) geheel of ten dele te ontbinden c.q. ontbonden te

verklaren, zonder dat zij tot enige schadevergoeding, garantie of anderszins

is gehouden.

Het in dit lid bepaalde geldt onverminderd het recht van Best Fresh Together op

vergoeding van schade, kosten en renten.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

1. Op alle offertes en overeenkomsten waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn,

is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk in afwijking van deze bepaling

schriftelijk de toepasselijkheid van enig buitenlands recht zijn overeengekomen.

Artikel 16 – Geschillen

1. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een offerte of een overeenkomst waarop deze Algemene

Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, zullen met uitsluiting van de bevoegdheid van enige andere

rechter, in eerste aanleg worden gebracht voor de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.